تفریحی پرند
۵ام خرداد ۱۳۹۷ پرند

تصوير های مژده لواسانی به همراه تعدادی از هنرمندان مطرح ، درون جشن افتتاح شعبه دوم سالن زیبایی «شیمر» متعلق به مریم سلطانی درون برج پالادیوم

مراسم افتتاح شعبه دوم سالن زیبایی شیمر «Shimer Beauty Salon 2» به مدیریت مریم سلطانی بازیگر مطرح سینما و تلویزیون (بازیگر سریال سه درون چهار) واقع درون طبقه هفتم مرکز خرید بزرگ پالادیوم تهران با حضور جمع زیادی از هنرمندان مطرح خانم : گلاره عباسی ، مژده لواسانی ، سحر دولتشاهی ، مهراوه شریفی نیا ، فریبا نادری ، پرستو صالحی و لاله اسکندری درون اردیبهشت ماه برگزار شد .

مریم سلطانی بازیگر مطرح تلویزیون چند سالی می باشد که درون تلویزیون کم کار شده هست و پا به عرصه آرایش و زیبایی گذاشته هست و بعد از افتتاح سالن زیبایی (شیمر) درون چند سال گذشته ، شعبه دوم این سالن را نیز به تازگی افتتاح کرده هست.

بازیگران مجریان مژده لواسانی درون افتتاحیه سالن زیبایی شیمر ۲ (3 تصوير)

بازیگران مجریان مژده لواسانی درون افتتاحیه سالن زیبایی شیمر ۲ (3 تصوير)

بازیگران مجریان مژده لواسانی درون افتتاحیه سالن زیبایی شیمر ۲ (3 تصوير)

۵ام خرداد ۱۳۹۷ پرند

دیدن کبوتر درون خواب می‌تواند پیام و اشاره ای از ضمیر ناخودآگاه باشد. کبوتر سفید درون رویا نشانه صلح و وفاداری هست. ولي تعبیرگران اسلامی تعبیر خواب کبوتر را زن دانسته و گرفتن اين را درون خواب بیانگر ازدواج فرد بیننده خواب می‌دانند.

تعبیر خواب کبوتر خاکستری - تعبیر خواب کبوتر ابن سیرین - تعبیر خواب کبوتر قهوه ای - تعبیر خواب کبوتر چاهی - تعبیر خواب کبوتر زخمی
با مجموعه تعبیر خواب پرند همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را گزينش کنید:

کبوتر بین تمام اقوام و ملت‌ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می‌شود. کبوتر درون وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و درون عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده هست. کبوتر پرنده ای هست آرام اهلی و بی آزار اين قدر که دست آموز می‌شود و از کف دست صاحب خویش دانه می‌گیرد. اکثر معبرین اسلامی دیدن کبوتر درون خواب را نیکو تعبیر کرده و اين را دلیل بر زن می‌داند حتی درون جایی امام صادق (ع) کبوتر را نامه از غایب می‌داند. این تعبیر بیشتر به دلیل نامه بر بودن کبوتر درون گذشته بیان شده هست.

 

درون کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده هست که کبوتر نماد صلح، آگاهی فرد از پتانسیل‌های خود، تجارب مذهبی، پیوند و خویشاوندی هست. کبوتر درون خواب بر پايه و مبنای روانشناسی کارل گوستاو یونگ به معانی زیر هست:
 • دیدن کبوتر درون خوابتان بیانگر این هست که خودتان را به خاطر کار های دیگران مقصر می دانید. کبوتر بیانگر غیبت یا خبري هست. شاید کبوتر به پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر این هست که خواب ممکن هست بیانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد.
 • خواب دیدن این که کبوتری توسط حیوان دیگر خورده می شود یا بلعیده می شود، بیانگر این هست که شما از پیامد های شایعه پراکنی یا نيوز دادن، رنج خواهید برد.
 • دیدن یک کبوتر درون خوابتان نمادی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بی گناهی هست. بویژه دیدن یک کبوتر سفید درون خوابتان بیانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی هست. ممکن هست بیانگر یک پیغام یا یک برکت از جانب روح القدس باشد. شما افکار تنفر و انتقام خود را رها می کنید. اگر خواب ببینید یک مرد معنوی یک کبوتر سفید را ازاد می کند، به ترویج کلام خدا اشاره دارد.
 • خواب دیدن اینکه کبوتر ها جفت گیری می کنند و لانه می سازند نمادی از خانه زندگی شاد هست که با عشق، آرامش، لذت و امنیت پرشده هست.
 • دیدن یک کبوتر که درون خوابتان پرواز می کند می رود بیانگر این هست که کسی که دوست داشتید فوت شده هست.

 

تعبیر خواب کبوتر (تعبیرگران اسلامی)

محمدبن سیرین گوید:

 • تعبیر کبوتر، زن می‌باشد، اگر ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده هست، با زنی ازدواج می‌کنی
 • اگر ببینی جوجه‌کبوترهای زیادی داری، از زن‌ها به تو سود و منفعت می‌رسد و یا به خاطر زن‌ها دچار غم و اندوه می‌شوی.

جابرمغربی گوید: اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این هست که مسافر تو از سفر برمی‌گردد. اگر ببینی کبوترهای زیادی درون خانه داری، صاحب فرزندان زیادی می‌شوی.  ‌‌اگر زنی درون خواب کبوتر ببیند،ازدواج می‌کند و صاحب فرزندان دختر می‌شود.

 

مطیعی تهرانی: اگر کسی ببیند بر بام یا درون حیاط خانه‌اش کبوترانی نشسته‌اند صاحب ثروت می‌شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن کبوتر بر پنج وجه هست.

 1. زن.
 2. کنیزک.
 3. مال.
 4. نامه که از غائب (غایبی) رسد.
 5. ریاست

گویند دیدن هر کبوتری درون خواب، دلیل بر صد درم هست که به وی رسد.

 

تعبیر خواب دانه دادن به کبوتر

مطیعی تهرانی:

 • اگر دیدید به کبوتر دانه می‌دهید با کسی که قهر هستید آشتی می‌کنید یا اگر جوان هستید عاشق می‌شوید. اگر زنی که از شوهرش جدا شده ببیند که درون خواب به کبوتر دانه می‌دهد آشتی می‌کند و به خانه‌اش باز می‌گردد. مخصوصاً اگر کبوتر حرم باشد. دانه دادن به کبوتران حرم درون خواب بسیار خوب هست.
 • اگر دختری درون خواب ببینید که به کبوتر دانه می‌دهد شوهر می‌کند. اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می‌دهد به دختر خود جهیز می‌دهد و او را به خانه بخت می‌فرستند یا برای پسر خود زن می‌گیرد.

 

تعبیر خواب گوشت کبوتر

محمدبن سیرین گوید: اگر ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.

 

تعبیر خواب زدن کبوتر

محمدبن سیرین گوید: اگر ببینی کبوتر را زدی و انداختی، به خاطر حرفی که درون حق زن تو می‌گویند او را رها می‌کنی.

 

تعبیر خواب کبوتر بازی

جابر مغربی: دیدن کبوتر بازی درون خواب، دلیل هست بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق هست.

 

تعبیر خواب کبوتر سفید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر محبوسی درون خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می‌شود و آزادی خود را باز می‌یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می‌کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می‌پردازد. معبران نوشته‌اند کبوتر درون خواب نشانه زن هست ولی کبوتر درون خواب نشانه صلح و دوستی هست. چنان چه دختری جوان کبوتر درون خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می‌شود. دیدن کبوتر درون خواب کلاً خوب هست ولی دیدن کبوتر سفید بهتر هست.

 

آنلی بیتون:

 • دیدن کبوتر سفید درون خواب، نشانه وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان هست.
 • دیدن یک دسته کبوتر سفید درون خواب، نشانه پیشرفت درون آینده و زندگی صلح آمیز هست.

تعبیر خواب کبوتر به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید کبوتران جفت گیری می‌کنند و لانه می‌سازند، نشانه اين هست که درون روزگاری صلح آمیز و پر از صفا، درون خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع درون ناز و نعمت بسر خواهید برد.
 • شنیدن صدای محزون کبوتران درون خواب، دلالت بر اين دارد که چشم به یاری کسی دارید اما با مرگ نومید و اندوهگین می‌شوید، شاید پدر خود را از دست بدهید.
 • دیدن کبوتر مرده درون خواب، علامت اين هست که زن و شوهر درون اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می‌شوند.
 • اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده هست، علامت اين هست که عشاق به وصال هم می‌رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می‌کند خبرهایی خوب خواهید شنید.
 • دیدن کبوتری خسته درون خواب، نشانه اين هست که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می‌کند. با شنیدن نيوز معلول شدن یک دوست، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می‌کوبد.
 • اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می‌رساند و نامه نيوز از محکومیت شما می‌دهد، علامت اين هست که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می‌شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید.
 • اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه‌شان می‌شنوید، نشانه اين هست که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد. اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند، نشانه اين هست که بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد.
 • اگر خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می‌دهند، نشانه اين هست که خشونت ذاتی شما درون زندگی هویدا خواهد شد.
 • دیدن کبوترانی درون حال پرواز، نشانه فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب هست.

 

 

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

تعبیرستان

خواب و رویا

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

۵ام خرداد ۱۳۹۷ پرند

ورزش سه: کلودیو کانیجیا، مهاجم سابق تیم ملی آرژانتین، معتقد هست که لیونل مسی به اندازه دیگو مارادونا، از سوی هم تیمی هایش درون ترکیب آلبی سلسته مورد حمایت قرار نگرفته هست.

مسی که درون رده باشگاهی به افتخارات زیادی رسید و حتی ۵ بار برنده توپ طلای بهترین بازیکن دنیا شد، درون رده ملی تا به حال موفق به کسب جام نشده هست. این درون حالی هست که او بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، سه بار به فینال تورنمنت های بزرگ (یک جام جهانی و دو بار کوپا آمه‌ریکا) رسید.

به همین دلیل، او هنوز نتوانسته مانند دیگو مارادونا، قهرمانی درون جام جهانی را تجربه کند. کانیجیا که درون دو جام جهانی درون کنار مارادونا بازی کرد، معتقد هست که کار مسی درون ترکیب آلبی سلسته، دشوارتر از دون دیگو هست.

او درون گفتگو با سایت فیفا، درون پاسخ به این سوال که کدام یک از این دو ادعا درست هست؛ “مسی درون اندازه مارادونا نیست” یا “مسی به اندازه مارادونا از سوی هم تیمی هایش حمایت نمی شود”، اعلام کرد:” مسی به اندازه مارادونا از سوی هم تیمی هایش حمایت نمی شود. فکر می کنم این درست هست.”

 

از مسی به اندازه مارادونا حمایت نمی‌شود

آرژانتین به سختی توانست به جام جهانی راه پیدا کند و بسیاری معتقدند که این تیم شانس زیادی برای قهرمانی درون این رقابت ها ندارد اما کانیجیا معتقد هست که با داشتن بازیکنانی مانند گونسالو ایگواین، پائولو دیبالا، سرخیو آگوئرو و آنخل دی ماریا، آرژانتین می تواند سبب ترس حریفان شود.

” آنچه به سود ماست، این هست که بهترین بازیکنان هجومی می توانند سبب ترس تمامي شوند. تنها نام آنها سبب نگرانی حریف می شود. بقیه تیم ها فکر نمی کنند که از ایگواین درون آرژانتین انتقاد می شود. آنها فکر می کنند که او بهترین گلزن یوونتوس هست.

نقطه ضعف ما این هست که هنوز درون خط دفاعی مستحکم نیستیم. هنوز چند پست هست که باید تکلیفش مشخص شود.”

۵ام خرداد ۱۳۹۷ پرند

با تشکر از سلبریتی هایی مانند کایلی جنر ( Kylie Jenner )، تعداد افرادی
که لب هایشان را با فیلرهای موقت پر می کنند به شدت افزایش پیدا کرده هست.
اگرچه فیلرهای لب همیشگی نیستند – دسترس از اين ها همچنان تصمیمی سخت و
بزرگ هست و قبل از این عمل باید تصمیماتی قاطعانه و درست گرفته شوند. برای
همین مقاله ای که درون اين از متخصص زیبایی درون حوزه تخصصی لب (و نرم افزار ی Body
Shockers ) دکتر Esho سوال شده هست که افراد قبل از انجام فیلر لب چه
مسایلی را باید بدانند درون ادامه آورده ایم.

فیلر لب چیست؟

فیلرهای لب از چه ماده ای ساخته شده اند؟

بیشتر فیلرها از کلاژن ( Collagen ) یا هیالورونیک اسید ( Hyaluronic
Acid ) ساخته شده اند که مستقیم به لب تزریق می شود و حجم و اندازه ی اين را
افزایش می دهد. کلاژن به صورت خالص به لب تزریق می شود که سبب حجم دادن
به اين می شود، درون حالیکه هیالورونیک اسید نه فقط لب را پر می کند، بلکه آب
را نیز درون داخل لب گیر می اندازد تا لب حالتی طبیعی به خود بگیرد.

کایلی جنر از Juvederm دسترس کرده هست، آیا این بهترین برند هست؟

فیلرهای زیادی درون بازار وجود دارند که از نظر من این بهترین کمپانی هست.
اما چیزی که اکثرن درون مورد اين مرتکب اشتباه می شوند این هست که Juvederm
محدوده ی زیادی را شامل می شود که هرکدام از این محصولات ویژگی های خاص خود
را دارند. برای لب ها دوتا از بهترین محصولات این برند از Juvederm
Vycross هستند که Vobella برای داشتن فیلری اندک و طبیعی و Volift برای لب
هایی برجسته ولی همچنان طبیعی بهترین گزينش هستند.

هر لب، چقدر فیلر نیاز دارد؟

یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که اکثر افراد به اين واقف نیستند، درشت و پر
شدن لب ها به طوری که دوست دارند نباید لزوما یک شبه اتفاق بیفتد. اگر لب
خیلی باریکی دارید و می خواهید که لب های درشت ولی طبیعی داشته باشید، به
چند جلسه و خب هزینه کردن بیشتری نیاز دارید.

کلید داشتن لب هایی پر و طبیعی این هست که لایه لایه روی هم ساخته شود و
من شخصا با تکنیک Micro droplet Liner Injection، لب کاملا جدیدی با سایز و
اندازه ی دلخواه با دادن زمان مناسب، می سازم.

آیا تزریق فیلر لب دردناک هست؟

بستگی دارد که دکتر متخصص از چه بی حس کننده ای دسترس کند، من شخصا از
بی حس کننده های دندانپزشکی دسترس می کنم که بیمارم هیچ چیز را حس نکند،
اما برخی از پزشکان از ژل بی حس کننده دسترس می نمایند که می تواند سبب
ناراحتی مراجع شود.

فیلر لب تا چه زمانی باقی می ماند؟

این موضوع به سن مراجع ارتباط دارد ولی به طور متوسط هر ۴ تا ۶ ماه باید تکرار شود تا سایز و مد مورد نظر بیمار حفظ شود.

آیا فیلر لب احساس غیرطبیعی بودن دارد؟

اگر به صورت عالی و حرفه ای انجام شود، هیچ احساس غیرطبیعی بودن یا تفاوتی با لب طبیعی نباید ایجاد کند.

آیا نتیجه ی دسترس از فیلر لب آنی هست؟

درست بعد از انجام تزریق، لب ها اندکی ورم می کنند. من به مراجعانم
پیشنهاد دسترس از یخ روی لب ها و دسترس از قرص ارنیکا ( Arnica )برای
جلوگیری از کبود شدن پیشنهاد می دهم. بعد از حدود ۲۴ ساعت تورم می خوابد و
می توانید نتیجه نهایی را ببینید.

درصد بروز خطا و ناموفق بودن عمل چقدر هست؟

این موضوع به ماده ی فیلر مربوطه بستگی دارد، اکثر پزشکان از فیلر های
هیالورونیک اسید دسترس می کنند که ماندگاری بیشتری نسبت به بیشتر فیلرهای
کلاژنی دارد.

حدود ۱ الی ۳ درصد احتمال واکنش آلرژیک به کلاژن وجود دارد اما به هیالورونیک اسید این اتفاق به شدت نادر هست.

اگر عمل زیبایی ناموفق بود، آیا امکان تخلیه فیلر وجود دارد؟

یکی از مزایای دسترس از فیلر هیالورونیک اسید نسبت به کلاژن این هست
که HA به راحتی توسط آنزیم هیالورونیداز قابل حذف کردن هست. بنابراین اگر
مشکلی پیش بیاید به راحتی قابل حل و تصحیح هست.

هزینه ی عمل و قیمت فیلر لب چقدر می شود؟

هر میل فیلر لب قیمتی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ پوند ( حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار
تومان تا ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ) دارد.این هزینه ارتباط مستقیمی با
نوع فیلر دسترس شده درون هر بار تزریق و تخصص پزشک معالج دارد.

چگونه بهترین پزشک متخصص را بیابیم؟

جستجو کردن کلید اصلی ماجرا هست. حتما صلاحیت های پزشک مورد نظر را به
صورت کامل بخوانید و از وبسایت های مخصوص درون این زمینه دسترس کنید. جستجو
و سوال پرسیدن زیاد، بهترین راه برای یافتن هستند!

۵ام خرداد ۱۳۹۷ پرند

تصوير های فریبا نادری به همراه تعدادی از هنرمندان مطرح ، درون جشن افتتاح شعبه دوم سالن زیبایی «شیمر» متعلق به مریم سلطانی درون برج پالادیوم

مراسم افتتاح شعبه دوم سالن زیبایی شیمر «Shimer Beauty Salon 2» به مدیریت مریم سلطانی بازیگر مطرح سینما و تلویزیون (بازیگر سریال سه درون چهار) واقع درون طبقه هفتم مرکز خرید بزرگ پالادیوم تهران با حضور جمع زیادی از هنرمندان مطرح خانم : گلاره عباسی ، مژده لواسانی ، سحر دولتشاهی ، مهراوه شریفی نیا ، فریبا نادری ، پرستو صالحی و لاله اسکندری درون اردیبهشت ماه برگزار شد .

مریم سلطانی بازیگر مطرح تلویزیون چند سالی می باشد که درون تلویزیون کم کار شده هست و پا به عرصه آرایش و زیبایی گذاشته هست و بعد از افتتاح سالن زیبایی (شیمر) درون چند سال گذشته ، شعبه دوم این سالن را نیز به تازگی افتتاح کرده هست.

بازیگران بازیگران زن ایرانی فریبا نادری درون افتتاحیه سالن زیبایی شیمر ۲ (4 تصوير)

بازیگران بازیگران زن ایرانی فریبا نادری درون افتتاحیه سالن زیبایی شیمر ۲ (4 تصوير)

بازیگران بازیگران زن ایرانی فریبا نادری درون افتتاحیه سالن زیبایی شیمر ۲ (4 تصوير)

بازیگران بازیگران زن ایرانی فریبا نادری درون افتتاحیه سالن زیبایی شیمر ۲ (4 تصوير)

۴ام خرداد ۱۳۹۷ پرند


درون تمامي تصمیمات، رهبر انقلاب راهنما و هادی دولت بوده اند/ کشور با برجام یا بدون برجام به‌خوبی اداره خواهد شد/ اقدامات اخیر آمریکا ملت بزرگ ایران را هم‌صداتر و متحدتر کرده هست / درون شرایطی که ملت متحد ایران پشت سر رهبر انقلاب قرار گرفته، هیچ قدرتی نمی‌تواند این ملت بزرگ را به زانو درون آورد

۴ام خرداد ۱۳۹۷ پرند


“۸۰ میلیون، یک ملت،‌ یک ضربان قلب.” قرار هست ایران را درون روسیه با این شعار بشناسند. این شعار را خود ما مردم ایران اتنخاب کردیم تا یادمان بیاید درون هر لباسی که باشیم لباس سفید تیم ملی ما را یک ملت می‌کند.

۴ام خرداد ۱۳۹۷ پرند

درون مسیر بچه دار شدن و بزرگ کردن این موجودات کوچک، همواره باید تصمیمات زیادی بگیریم. بعضی از این تصمیم ها سخت و پیچیده و بعضی دیگر بسیار آسان و هیجان انگیز هستند. ما به شما می گوییم که برای درست کردن و طراحی اتاق کودک چه کارهایی را انجام دهید. یادتان باشد که شما و کودکتان زمان زیادى را درون این فضا مى گذرانید. مهمترین کاری که برای خلق این فضا می توانید انجام دهید ایجاد فضاییست که احساس راحتى و آرامش درون شما و فرزندتان بوجود آورد و لبخند بر لبتان بنشاند.

بر پايه اصول طراحى داخلی، براى چیدن و طراحی اتاق کودک، به ۶ وسیله زیر نیاز دارید:

تخت بچه

ست روتختى

جاى تعویض پوشک بچه

مبل راحتی

کمد و کابینت

دکور

 

۱) تخت کودک

بین تمام وسایل اتاق کودک، تخت کودک وسیله
ایست که باید برایش بیشترین هزینه را بکنید. شاید فکر کنید که این یک
وسیله موقت هست و ارزش هزینه کردن ندارد، ولى یادتان باشد که بعضى ازبچه ها
تا سن ٣ یا حتى ۴ سالگى و شاید کمی هم بیشتر، درون همین تخت می خوابند.
همچنین اگر تصمیم به داشتن بیش از یک فرزند دارید، یک تخت خوب، محکم و
مقاوم به راحتى میتواند براى چند سال اول تمامي بچه ها قابل دسترس باشد.

 

هنگام خرید تخت کودک، ٣ نکته را درون نظر داشته باشید :

مطمئن باشید که تخت بچه استانداردهاى لازم
را داشته باشد. استانداردهاى ایمنى آمریکایى به طور معمول استانداردهاى مناسبى
هستند. لطفا براى نوزاد تخت عتیقه و قدیمى نخرید و یا تصمیم نگیرید که از
تخت دوران کودکى خودتان براى او دسترس کنید. استانداردهاى تخت کودک درون
سالهاى اخیر تغییرات زیادى کرده هست و از آنجایى که تخت مکانى هست که شما
احتمالا کودکتان را درون اين تنها مى گذارید، باید مکان امنى باشد. بنابراين با
گشاده دستی برایش هزینه کنید.

 

بعضى از تخت هاى نوزادى قابلیت تبدیل شدن
به تخت بزرگسالى را دارند، ولى دو چیز را همیشه یادتان باشد: اول اینکه اگر
تصمیم به آوردن فرزند دوم و یا سوم را داشته باشید، باید براى خریدن تخت
نوزادى او باز هزینه کنید، دوم اینکه بهتر هست وقتى که بچه ها بزرگتر مى
شوند، به سلیقه و نظر شخصى او درون گزينش تخت احترام بگذاریم. بهتر هست که
تخت نوزادى که تبدیل به تخت کودک نوپا می شود، حفاظ مخصوص براى جلوگیرى از
افتادن کودک داشته باشد.

 

مد، سبک و استایل تخت کاملا به سلیقه
شخصى شما برمی گردد، ولى اگر تصمیم به داشتن بیش از یک فرزند دارید، سبکى
را گزينش کنید که هم براى دختر و هم براى پسر مناسب باشد. این یعنى شما
بتوانید این تخت را هم درون یک چیدمان پسرانه قرار دهید و هم درون یک چیدمان
دخترانه.

 

طراحی و چیدمان اتاق کودک,اصول طراحی اتاق کودک

 

۲) ست روتختی

وقتى شروع به طراحى اتاق کودک مى کنید،
بهترین نقطه براى شروع، می تواند گزينش تخت و ست روتختى باشد. ترکیب تخت
نوزاد با ست روتختى درون واقع قسمت عمده زیبایى اتاق کودک را تشکیل مى دهند.
اینجا دقیقا اين نقطه ایست که می توانید سلیقه اعمال کنید و از دیدنش لذت
ببرید. همچنین اگر تِم و ایده خاصى براى طراحى و ترکیب رنگى اتاق دارید،
دسترس کنید. چند نکته را درون نظر داشته باشید :

 

حتما ٢ عدد پد ضد آب براى تشک بخرید.

مطمئن باشید که حداقل ۴ تا ۵ عدد ملحفه
تشک اضافه بخرید. شاید تصورش سخت باشد ولی بعضی روزها به خاطر کثیفی مجبور
به تعویض چند باره ملحفه می شوید. ولي اگر میتوانید، دائما لباس شویى را
روشن کنید نیازی به انجام این کار نیست، ولی درون غیر اینصورت درون این زمینه
یک سرمایه گذارى انجام دهید!

 

تا زمانى که کودک قادر به حرکت دادن دستها
و جابه جا کردن اشیا نیست، از لحاف به عنوان دکور اتاق دسترس کنید! درون
غیر اینصورت احتمال خفگى وجود دارد!‌

با دقت به حساس بودن پوست نوزاد، دنبال روتختى و ملحفه اى نرم و لطیف باشید که جنس اين ١٠٠٪‏ کتان باشد.

 

مراحل طراحی اتاق کودک,چیدمان اتاق خواب

 

۳) جاى تعویض پوشک بچه

سومین وسیله ضرورى که براى طراحی اتاق
کودک به اين نیاز دارید، جایی برای عوض کردن پوشک بچه هست. نيوز بد اینکه هیچ
راهی برای فرار از این موضوع ندارید، پوشک کثیف جز لاینفک زندگى نوزاد هست
و تنها راهى که با اين می توانید این کار را به یک تجربه خوب تبدیل کنید
این هست که، تمام وسایل مورد نیاز این کار را درون دسترس قرار دهید. خوب
اینجاست که میز تعویض پوشک بچه به شما کمک می کند.

 

اگر درون اتاق کودک فضا به اندازه کافى وجود
دارد، یک میز مخصوص برای تعویض پوشک بخرید که عمرش طولانى باشد. خلاق
باشید، شاید بعدها بتوانید از اين به عنوان جایى برای نگهدارى اسباب بازی یا
کتابخانه دسترس کنید. کافیست کمی وقت بگذارید و کمی بگردید. ولى اگر فکر
می کنید که بعدها نمی توانید از اين دسترس دیگرى کنید، به هیچ عنوان برای
اين هزینه نکنید و این راه حل را کلا فراموش کنید!

 

اگر محدودیت فضا دارید فقط به خریدن تشک
مخصوص تعویض پوشک فکر کنید. این تشک ها قابلیت این را دارند که روى کمد یا
کابینتی که براى قد شما مناسب بوده، قرار بگیرند. مزیت این راه حل این هست
که وقتى بچه ها مرحله پوشک شدن را پٌشت سر گذاشتند، به راحتى می توانید این
تشک را جمع کنید.

 

بهتر هست وسایل مربوط به تعویض کودک مثل
پوشک، دستمال مرطوب، چند دست لباس تمیز، لوسیون، حوله و غیره را درون دسترس
قرار دهید. از کشوهاى میز زیر تشک و یا سبدهایی که به دیوار زده می شوند،
دسترس کنید.

 

حتما چند اسباب بازى کنار دست داشته باشید یا یک آویز بالا این مکان برای مشغول کردن کودک را مشغول قرار دهید.

برای خرید روکش مخصوص تشک تعویض، سرمایه گذارى کرده و چند تا بخرید، این روکش هم مثل ملاحفه تخت دائما کثیف می شود.

 

وسایل ضروری اتاق کودک,خرید مبل راحتی اتاق کودک

 

۴) مبل راحتی

مبل راحتی یکى از خریدهاى مهم برای طراحی
اتاق کودک محسوب می شود، یک جاى راحت براى نشستن شما! از این مبل برای
نشستن و شیر دادن به کودک یا خواندن کتاب دسترس خواهید کرد. روی این مبل
کودک را درون آغوش بگیرید، با او بخندید، تکانش دهید و حتی بخوابانید یا شاید
تا صبح با او گریه کنید، بنابراین با دقت انتخابش کنید!

 

بهتر هست که این مبل، گهواره اى باشد.
تکان خوردن مبل سبب می شود که هر دوی شما بهتر بخوابید. مراقب باشید که
پارچه روکش مبل قابل شستشو بوده و با دسترس مکرر پاره نشود.

 

مبلى را گزينش کنید که آنقدر بزرگ باشد
که شما و نوزادتان بتوانید به راحتى درون اين استراحت کنید. مطمئن باشید که جا
براى قرار دادن دستهایتان داشته باشد، پشتش آنقدر بلند باشد که به راحتى
بتوانید سرتان را به اين تکیه دهید و عمقش آنقدر باشد که بتوانید یک بالش
پشتتان بگذارید.

 

به هر حال چون این وسیله قسمتى از دکور
اتاق فرزندتان حساب می شود، زیبایی اين مهم هست، از سلیقه تان نهایت دسترس
را ببرید. اگر محدودیت بودجه دارید، از یکى از مبل هاى تک نفره راحت خانه
دسترس کنید، فقط کافیست که برای اين یک روکش زیبا که به رنگ و تِم طراحی
اتاق کودک میخورد بدوزید.

 

مطمئن باشید که حتما یک چراغ خواب /
مطالعه درون کنار این مبل بگذارید که وقتی کودک خوابید، بدون نیاز به بلند
شدن بتوانید اين را خاموش کنید. یک چهارپایه کوچک برای استراحت پاها جلوی
مبل بگذارید، باور کنید به اين خیلى نیاز خواهید داشت! و درون نهایت یک پتوی
نرم و سبک به این ترکیب اضافه کنید تا این مبل را به راحت ترین جای اتاق
تبدیل نمایید.

 

گزينش مبل راحتی اتاق کودک,تکنیک های طراحی اتاق خواب

 

۵) کمد و کابینت

وقتی دقت کنید، متوجه می شوید که این
موجود کوچک، بیشترین وسایل را لازم دارند. اسباب بازى، لباس، پوشک، کتاب و
کلى خرت و پرت های دیگر، و خوب تمامي این وسایل نیاز به جا براى نگهدارى
دارند. وقتى درون حال فکر کردن به طراحی اتاق کودک هستید، به نکات زیر هم فکر
کنید:

 

هنگام خرید وسایل مورد نیاز نوزاد، فقط به
نیازهای کوتاه زمان او فکر نکنید، به آینده هم فکر کنید. یادتان باشد که
بچه تا آخر عمرش قرار نیست پوشک داشته باشد. اگر به عنوان جای پوشک سبد می
خرید، مدلی گزينش کنید که بعدا بتوانید از اين دسترس دیگر بکنید.

 

کابینت هایى که باز هستند فضاى خوبى برای
نگهدارى لحاف، بالش و خرت و پرت هاى دیگر بچه ها هستند و بعد ها می توانند
تبدیل به کابینتی برای اسباب بازى بچه ها شوند. یک سرى سبد و یا جعبه هایى
که روى زمین قرار میگیرند درون اتاق بگذارید تا اگر مهمان سرزده به منزلتان
آمد، سریع بتوانید تمامي وسایل را درون اين ریخته و اتاق را مرتب کنید.

 

حتما نزدیک میز تعویض پوشک کودک، جایى
مخصوص براى وسایل مربوط به تعویض پوشک بگذارید، حالا این جا می تواند قفسه
هایى باشد که روى دیوار نصب می شوند و یا سبدهایى که درون کشوى زیر میز قرار
می گیرند.

 

به خریدن و یا درست کردن کمدى که جا برای
آویزان کردن لباس داشته باشد، فکر کنید. لباس های کوچک نوزادی نیازی به این
قسمت کمد نخواهد داشت، ولى مطمئنا بعد از ١ سالگى از اين دسترس خواهید
کرد.

 

اصول طراحی اتاق کودک,نکاتی برای چیدمان اتاق کودک

 

۶) اکسسوری های اتاق کودک

بعد از خرید وسیله های کاربردی اتاق، یعنى
وسیله هایی که هنگام گزينش و خرید علاوه بر اعمال سلیقه شخصى، اصول و
استاندارها را هم باید درون نظر بگیرید، با کمک اکسسوری های مناسب شروع به
دکور کردن اتاق کودک کنید. وقتى حرف از طراحی اتاق کودک می شود، حرف از یک
موضوع کاملا شخصى و سلیقه ایست. مطمئنا تمامي ما دوست داریم که فضای اتاق
فرزندمان دلنشین باشد.

 

با گزينش فرش شروع کنید. فرش نقش مهمی درون
ایجاد طراوت و شادابی درون فضای داخلی دارد و به اين شخصیت می بخشد. یادتان
باشد برای اتاق کودک، فرشی گزينش کنید که قابل تمیز کردن باشد.

 

بعد سراغ گزينش پرده بروید. پرده ها بخش
مهمی از فضای داخلی اتاق کودک را تشکیل می دهند، چون علاوه بر افزودن به
زیبایی اتاق، فضای تاریک و مناسب برای خواب نیمروزی او را فراهم می کند.

 

به دکور اتاق کودک که می رسیم، تنها
قانونى که باید دنبال کنیم این هست که بعد از امنیت، واقعا هیچ قانونى
برایش وجود ندارد. اگر شما فضاى اتاق را با چیزهایى که خوشحال تان می کند
پر کنید، نتیجه اش چیزى جز زیبایى نیست و مطمئنا زیبایى هر کسى را خوشحال
می کند.

 

یادتان باشد که اتاق کودک نباید فریاد
بزند: من یک اتاق کودکم! اینجا درست مثل بقیه فضاهای خانه جایی هست که شما
می توانید درون اين استایل و سلیقه شخصی اعمال کنید. درون عین حالی که از وسایل
نو برای دکور اتاق دسترس می کنید، می توانید از یک وسیله قدیمی مثلا
صندوق متعلق به مادربزرگ هم دسترس کنید.

 

اگر درون حال طراحی اتاقی برای فرزند دومتان
هستید، از فرزند اولتان بخواهید که چیزى برای خواهر یا برادرش درست کند،
مثلا شاید یک نقاشى که شما بتوانید قاب کنید و به دیوار اتاقش بزنید.

 

چیدمان اتاق خواب,طراحی و چیدمان اتاق کودک
۴ام خرداد ۱۳۹۷ خبری

علت مرگ ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینما

هم اکنون در مجله خبری فارسی ها با گزارش علت مرگ ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینما در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

متاسفانه لحظاتی پیش باخبر شدیم ناصر ملک مطیعی بازیگر پیشکسوت سینمای ایران دار فانی را وداع گفت .

علت مرگ ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینما علت مرگ ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینما

علت مرگ ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینما

با نهایت تاسف ناصر ملک مطیعی پس از تحمل بیماری درگذشت .

گفتنی است این بازیگر هفته گذشته به خاطر نارسایی کلیه و تنگی نفس در بیمارستان آتیه بستری شد .

پس از آن اعلام شد پس از بهبود نسبی حالش ، آخر هفته از بیمارستان مرخص خواهد شد .

ناصر ملک مطیعی متولد سال ۱۳۰۹ در تهران بود .

این مطلب از بخش اخبار فرهنگی و هنری برای شما گردآوری شده است .

نوشته علت مرگ ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینما اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

۴ام خرداد ۱۳۹۷ خبری

بیوگرافی محمد دانشگر بازیکن فوتبال

هم اکنون در مجله خبری فارسی ها با عکس های جدید و بیوگرافی محمد دانشگر بازیکن فوتبال در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

محمد دانشگر بازیکن فوتبال ایران متولد ۳۰ دی ماه ۱۳۷۲ در برازجان می باشد .

وی هم اکنون بازیکن تیم باشگاهی سایپا می باشد و در لیگ برتر بازی می کند .

بیوگرافی محمد دانشگر بازیکن فوتبال 5 بیوگرافی محمد دانشگر بازیکن فوتبال

بیوگرافی محمد دانشگر بازیکن فوتبال

محمد دانشگر در سال ۲۰۱۴ در رقابت های آسیایی اینچئون به همراه تیم ملی ایران حضور داشت .

گفتنی است قد محمد دانشگر ۱٫۸۷ متر است .

او در پست های مدافع میانی و هافبک دفاعی بازی می کند .

محمد دانشگر سابقه بازی در تیم های فجر شهید سپاسی و نفت تهران را در دوران حرفه ای خود دارد .

در ادامه شما عزیزان را به دیدن جدیدترین تصاویر محمد دانشگر دعوت می کنیم :

بیوگرافی محمد دانشگر بازیکن فوتبال 4 بیوگرافی محمد دانشگر بازیکن فوتبال

عکس های محمد دانشگر

بیوگرافی محمد دانشگر بازیکن فوتبال 3 بیوگرافی محمد دانشگر بازیکن فوتبال

زندگینامه محمد دانشگر بازیکن تیم سایپا

بیوگرافی محمد دانشگر بازیکن فوتبال 2 بیوگرافی محمد دانشگر بازیکن فوتبال

جدیدترین تصاویر محمد دانشگر

بیوگرافی محمد دانشگر بازیکن فوتبال 1 بیوگرافی محمد دانشگر بازیکن فوتبال

این مطلب از بخش بیوگرافی سایت برای شما گردآوری شده است .

نوشته بیوگرافی محمد دانشگر بازیکن فوتبال اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.